You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / 3 Decentralisaties / Opdracht

Opdracht

Opdracht: zorgvraag van de burger staat centraal

Voor de invoering van de drie decentralisaties werk, Wmo, jeugd is regionaal voorwerk nodig. De betrokken gemeenten zien vooral kansen in een integrale aanpak die uitgaat van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner(s) en hun gezin. Met andere woorden: de vraag van de inwoners in de regio Holland Rijnland staat centraal. Op basis daarvan willen gemeenten de nieuwe ondersteuningstaken daar waar mogelijk combineren met bestaande taken.

Eerste stap: dwarsverbanden in kaart brengen

De samenwerkende gemeenten brengen de inhoudelijke dwarsverbanden in kaart tussen werk, Wmo en jeugd. Gezinnen met een hulpvraag willen bijvoorbeeld weten hoe ze toegang krijgen tot hulp, waar ze terecht kunnen voor persoonsgebonden budget, hoe de gemeenten vervoer op maat organiseren, hoe het sociaal netwerk hulp kan bieden en hoe gemeenten de langdurige ondersteuning gaan vormgeven. Als duidelijk is hoe die dwarsverbanden eruit zien, kunnen de samenwerkende gemeenten een integrale aanpak ontwikkelen voor de decentralisatie van werk, Wmo en jeugd. Deze stap is inmiddels gezet.

Tweede stap: kennis en expertise halen

Om vervolgens de nieuwe werkprocessen in te kunnen richten is onderzoek nodig naar de aard en omvang van de doelgroep: welke organisaties bieden die specifieke hulp en hoe gaan gemeenten het zorgaanbod straks toegankelijk maken voor de inwoners? Wat worden de kosten en wat financiert het Rijk? Alle veertien gemeenten van Holland Rijnland halen hun kennis en expertise voor het herontwerp van de drie decentralisaties bij diverse samenwerkingspartners. Denk aan sw-bedrijven, werkgevers, instellingen voor jeugdzorg, zorgaanbieders, de provincie en het zorgkantoor. En vooral bij de inwoners die gebruik maken van de regelingen en voorzieningen. Hier zijn we inmiddels volop mee bezig.

Regionale voorwerk

Gemeenten verrichten hun regionale voorwerk op dertien onderwerpen:

Inhoudelijk 3D

Procesmatig 3D

Afzonderlijke decentralisaties

Vraag en aanbod

Toegang tot de hulp

Persoonsgebonden budget

Vervoer

Versterken sociaal netwerk

Langdurige ondersteuning

Maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten

Opdrachtgeverschap

Communicatie

Financiën

 

Werk

Wmo

Jeugd

Email Twitter Facebook Google LinkedIn
Raads- en collegeleden in de regio