You are here: Home / Inhoudelijke Agenda / Maatschappij / Arbeidsmarktbeleid / Participatie

Participatie

Gemeenten in Holland Rijnland streven de maatschappelijke participatie van al haar inwoners na.

Participatie aan de samenleving krijgt gestalte door het hebben van een betaalde baan, maar kan ook door het verrichten van vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding of inburgeringstraject. Belangrijk is dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving en niet aan de kant hoeven blijven staan. Enkele voorwaarden om te kunnen participeren zijn het voldoende kunnen spreken van de Nederlandse taal en het hebben van een startkwalificatie (mbo2, havo of vwo-diploma) voor de arbeidsmarkt.

Regionaal arbeidsmarktbeleid is naast voortijdig schoolverlaten het speerpunt van de sociale agenda van Holland Rijnland. Holland Rijnland treedt namens de gemeenten op als bewaker van de voortgang van het arbeidsmarktbeleid en de arbeidsmarktagenda. Daarnaast heeft zij een aanjaag en agenderende rol ten aanzien van onderwijs, ondernemers en bestaande netwerken en platformen op de regionale arbeidsmarkt. Holland Rijnland is coördinator van de taken die worden uitgevoerd onder het thema voortijdig schoolverlaten.

Om hieraan gestalte te geven werken de gemeenten samen onder de noemer van participatie door:

  • het gezamenlijk inkopen van volwasseneneducatie bij regionale opleidingscentra (roc's);
  • het opstellen van regionaal arbeidsmarktbeleid en jaarlijks de regionale arbeidsmarktagenda; 
  • het gezamenlijk uitvoeren van een wervingscampagne Alfabetisering (voor autochtonen);
  • het gezamenlijk afstemmen van de inzet van de educatiemiddelen op re-integratie en inburgering; 
  • het gezamenlijk aanpaken van knelpunten bij de uitvoering van wetten, zoals Participatiebudget, Inburgering en WIJ.

De verschillende sociale diensten in de regio werken in het regionaal ketenoverleg samen door het uitwisselen van kennis en ervaring, het maken van afspraken en het gezamenlijk uitvoeren van projecten (leven lang leren, reïntegratie).

Email Twitter Facebook Google LinkedIn